Obowiązek stosowania ksiąg rachunkowych

Każdy prowadzący przedsiębiorstwo posiada pewne powinności wypływające z przepisów prawa. Pierwszym i podstawowym jest ewidencja działalności, stosownie w systemie CEIDG lub KRS, pozyskanie numerów NIP i REGON, zgłoszenia do Urzędu Skarbowego i Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Lecz na tym obowiązki formalne się nie kończą. Już od samego rozpoczęcia, przedsiębiorca jest obowiązany stosować rachunkowość, we właściwej jego sytuacji odmianie. Ponadto musi pamiętać o powinności posługiwania się numerem NIP, przestrzeganiu norm uczciwej konkurencji, realizowaniu wymogów wypływających z prawa pracy. Przedstawmy niniejszym obowiązek, jakim jest rachunkowość. Jest to sposób przedstawiania działalności gospodarczej, ukazywania stanu konkretnego podmiotu gospodarczego, jego majątku, operacji jakie robi, przebiegających w nim toków dystrybucji, wytwarzania, akumulacji i pożytkowania. Mieści trzy zasadnicze działy: księgowość, kalkulację i sprawozdawczość. Stanowi system ewidencji gospodarczej, oparty na dokumentach. Jego głównymi wyróżnikami są: sformalizowanie, ciągłość i samobilansowanie się, czyli dążenie do zrównoważenia wartości. Urzeczywistnia funkcję informacyjną – poprzez serwowanie przedsiębiorcy informacji o stanie podmiotu gospodarczego. Także ułatwia podmiotom zewnętrznym kontrolę przedsiębiorstwa i jest fundamentem do analizy finansowej.Księgowość jest zasadniczym elementem składowym rachunkowości- często tych terminów używa się w języku potocznym zamiennie. Obejmuje ona część sprawozdawczą rachunkowości. Wymagania prawne w obszarze księgowości są różne dla różnych przedsiębiorstw.Pełną księgowość mają prowadzić spółki kapitałowe, komandytowe, komandytowo- akcyjne, a także spółki cywilne i jawne osób prawnych. Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, spółki cywilne i jawne osób fizycznych i spółki partnerskie spotykają się z tym obowiązkiem tylko w przypadku uzyskiwania obrotów w wymiarze określonej ustawą. Ponadto w grupie zobowiązanych do prowadzenia ksiąg, można wymienić również banki, czy fundusze inwestycyjne. Zaś podmiotom takim jak osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, spółkom cywilnym i jawnym osób fizycznych, czy spółkom partnerskim- poza przypadkami opisanymi wyżej, wystarczy prowadzenie księgi przychodów i rozchodów. Jest to rachunkowość w jej uproszczonej odmianie.