Tablice informacyjne

Znaki przeciwpożarowe stanowią bardzo ważny element systemu bezpieczeństwa w każdym miejscu pracy. Powinnością podmiotów zajmujących się BHP jest dbałość o to, aby znaki ppoż znajdowały się w każdym miejscu, w którym zachodzi taka potrzeba. Instalowanie piktogramów ochrony ppoż gwarantuje bezpieczeństwo osób zatrudnionych, a pracodawca wykonuje czynności zgodnie z przepisami, unikając tym samym ewentualnych sankcji finansowych w przypadku kontroli w przedsiębiorstwie. Wszystkie znaki ppoż muszą posiadać określoną formę oraz barwę.Zgodnie z przepisami, każdy sprzęt ratowniczy ppoż. musi być oznakowany w sposób wyraźny, aby osoby odpowiedzialne za akcję ratowniczą mogły go prosto zlokalizować. Jest to niezwykle ważne w przypadku, gdy w zagrożonym budynku panuje ciemność. Instrukcje ppoż. stanowią przymusowy element wyposażenia każdego przedsiębiorstwa. Każda instrukcja ppoż. powinna obejmować treści wynikające z brzmienia odpowiedniej ustawy. wszelkie instrukcje przeciwpożarowe powinny mieścić się przy podręcznym sprzęcie gaśniczym. Każda instrukcja przeciwpożarowa powinna zawierać fundamentalne treści z zakresu zagadnień ochrony przeciwpożarowej.Tablice ewakuacyjne muszą być użytkowane w każdym przedsiębiorstwie i są wymagane przez przepisy BHP. Wszystkie znaki ewakuacyjne zostały określone w Polskich Normach. Tablice ewakuacyjne posiadają określoną grafikę i kolory. W przypadku zagrożenia znaki ewakuacyjne mają za zadanie pomóc w odnalezieniu wyjścia. Znaki ewakuacyjne muszą być duże, wyraźne i czytelne, a należy umieszczać je w miejscach, do których biegnie wzrok w momentach niebezpieczeństwa.Znaki bezpieczeństwa i piktogramy BHP są bardzo istotnym elementem wyposażenia każdego zakładu pracy. Wszelkie znaki BHP oraz piktogramy zostały zdefiniowane w Polskich Normach. Na ich podstawie możemy wyróżnić znaki BHP informacyjne, znaki BHP ostrzegawcze, znaki BHP nakazu oraz znaki BHP zakazu.Znaki bezpieczeństwa służą do oznakowania miejsc zagrożenia, w których pracownicy zobowiązani są do używania środków ochrony indywidualnej, przy wykonywaniu określonych czynności zawodowych. Tablice BHP muszą być czytelne i widoczne. Wszystkie znaki BHP posiadają konkretny kształt oraz kolor. niedopuszczalne jest wprowadzanie jakichkolwiek modyfikacji w systemach graficznych danych tablic BHP i piktogramów BHP. Niezwykle istotną jest, aby znaki BHP zostały stworzone przez fachowy i profesjonalny zespół specjalistów a także skonsultowane z organami kontroli. Dzięki temu uzyskujemy pewność, że żadna kontrola nie wskaże żadnych uchybień w stosunku do poprawności stosowanych znaków BHP.Instrukcje BHP zawierają określone zasady BHP, wymagane przez aktualne przepisy BHP. Zgodnie z przepisami, istnieje obowiązek lokowania instrukcji BHP na stanowiskach pracy. Instrukcje BHP są ważnym elementem prawidłowego systemu pracy, wprowadzającymi do miejsca pracy poczucie bezpieczeństwa. Niezwykle ważne jest, aby wszystkie instrukcje BHP zostały stworzone przez specjalistów w dziedzinie BHP i konsultowane z organami kontroli. Tylko wtedy są w stanie zagwarantować odpowiednie bezpieczeństwo pracownikom.Tablice budowlane stanowią zasadniczy element systemu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia pracowników na budowie. Tablice informacyjne, służące jako oznakowanie miejsca budowy zostały określone przez instancje prawne, a przymus umieszczania tych tablic na budowie dokładnie określają przepisy budowlane. Stosowanie tablic budowlanych jest bardzo ważne, ponieważ sygnalizują o niebezpieczeństwach nie tylko osoby pracujące w miejscu budowy, ale również osoby postronne. Tablice budowlane dzielą się na tablice budowlane informacyjne oraz znaki budowlane ostrzegawcze. Tablice budowlane powinny być odpowiednio duże, wyraźne, i wymowne, aby nie było problemu ze zrozumieniem ich przekazu.Dokumentacja HACCP jest obligatoryjna we wszystkich zakładach produkcji, przetwórstwa oraz obrotu żywności, niezależnie od wielkości zakładu i formy prowadzonej działalności. Dokumentacja HACCP powinna zostać opracowana zgodnie z obowiązującymi normami. Dokumentacja HACCP pozwala na dostosowanie swojej własnej dokumentacji do europejskich norm i poprawianie popełnianych błędów. Dzięki systemowi HACCP zapewnia się bezpieczeństwo żywności i zdrowia konsumenta, dostosowuje się przedsiębiorstwo do wymogów prawa oraz podnosi jakość świadczonych usług, a co za tym idzie – zwiększa konkurencyjność na rynku.